ACORD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

       

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr 42, ap. 26, Cluj, având CIF 26485783,  cont curent în lei RO51BACX0000000909882000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentată legal prin MORAR RADU HORAŢIU, are calitatea de operator în sensul Regulamentului

       

VOLUNTARUL, având datele de identificare prevăzute în Formular, are raportat la drepturile și obligațiile asumate prin completarea formularului, calitatea de Persoană Împuternicită în sensul Regulamentului.

       

În vederea alinierii la noile reglementări în materia protecției datelor cu caracter personal, între Operator și Voluntar a intervenit prezentul Acord, cu următorul conținut:

  1.   Definiții

        date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

        prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea

        ”operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

       

  1.      Reguli privind calitatea de Operator  a RUNNERS CLUB

Pe parcursul colaborării noastre, în vederea desfășurării de către voluntar a activităților alese prin completarea Formularului RUNNERS prelucrează datele cu caracter personal ale voluntarilor privind numele, prenumele, nr. de telefon, adresă de email, vârstă, gen și limbi străine vorbite.

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, RUNNERS se obligă să adopte și să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul, prevăzute în Politica de Confidențialitate accesibilă al adresa de webiste https://maraton-cluj.ro/politica-de-confidentialitate/ precum și prin celelalte Politici și măsuri interne implementate.

Scopul acestei prelucrări este îndeplinirea obligațiilor părților conform actiivtăților de voluntariat alese de către VOLUNTAR. Datele cu caracter personal vor fi folosite doar în acest scop și nu vor fi divulgate altor terțe persoane și nu fac obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională. Temeiul prelucrării îl reprezintă Acordul părților exprimat prin completarea Formularului.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este perioada desfășurării evenimentului sportiv Wizz Air Cluj-Napoca Marathon – 14 Aprilie și o perioadă de prescripție de 3 ani de la data încetării acestuia.

Datele cu caracter personal nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare, va informăm că nu veți putea dobândi calitatea de voluntar.

  1. Reguli privind calitatea de Persoană Împuternicită a VOLUNTARULUI

În desfășurarea activității de voluntariat, astfel cum a fost ea aleasă de voluntar, acesta are acces și prelucrează, în numele și pentru RUNNERS, date cu caracter personal ale participanților, colaboratorilor, organizatorilor, sponsorilor și a alor persoane implicate în organizarea și desfășurarea evenimentului 9. Wizz Air Cluj-Napoca Marathon – 14 Aprilie 2019.

Față de această prelucrare, VOLUNTARUL are calitatea de Persoană Împuternicită în condițiile Regulamentului.

În calitate de Persoană Împuternicită de Operator, din perspectiva GDPR,  VOLUNTARUL are următoarele obligații, care se adaugă la obligațiile sale generale prevăzute în raportul dintre părți:

  1. să acționeze doar pe baza instrucțiunilor scrise ale operatorului  
  2.         nu divulgă niciunui terț datele cu caracter personal la care are acces și nu folosește datele in alt scop decât cel specific atribuțiilor sale, conform celor stabilite cu operatorul
  3.         nu trimite/predă niciunui tert neautorizat, sub nicio formă, copii de pe actele care conțin datele cu caracter personal la care are acces;
  4. să asigure confidențialitatea, integritatea și corectitudinea datelor cu caracter personal la care are acces.
  5. informează operatorul cu privire la orice situație în care a avut loc o breșă de securitate (scurgere, pierdere, distrugere de date sau prelucrare neautorizată a datelor cu caracter personal) in termen de cel mult 12 ore de când a luat la cunoștință
  6.         f. cunoaște, respecta și aplică măsurile tehnice și organizatorice implementate de Operator privind GDPR și toate obligațiile care ii revin potrivit acestora.

        Prezentul Acord reprezintă o completare a drepturilor și obligațiilor generale ale VOLUNTARULUI în materia Protecției Datelor cu Caracter Personal și se completează cu toate celelalte Regulamente, Politici și măsuri implementate de Operator în materia GDPR.